POPEYE Magazine Issue 870
Portraits of 31 fashion designers, 2019
Art direction: Shohei Yoshida
Design: Yuki Higaki

POPEYE Magazine Issue 875
Portraits of 3 interviewees, 2020© NOZOMI KOH 2023